Home Местна власт ПИР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ!

ПИР ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ!

1041
0

В навечерието на новогодишните празници, в годината на световна пандемия, когато много предизборно обещани обекти не бяха изпълнени от община Провадия под претекста на извънредното положение, когато много фирми прекратиха дейността си, а хората останаха без работа, кметът Жоро Илчев е подготвил невероятна изненада за жителите и бизнеса в община Провадия. Той предлага незаконосъобразно събиране на средства, чрез таксата за битови отпадъци за 2021 година, а мнозинството от общинските съветници го приемат с 13 гласа „ЗА“. При това, качеството на услугата не се променя – остават същият брой контейнери и честота на сметосъбирането.

По време на заседанието на Общински съвет – Провадия, общинските съветници от групата на „БСП за България“ изразиха своите становища и позиция относно незаконосъобразните предложения за решения. Самият Жоро Илчев не присъства и на това заседание на Общинския съвет, с което за пореден път доказа неангажираността си към проблемите на провадийци. С протокола и видеозаписа от проведеното заседание на 29.12.2020 година можете да запознаете тук:

протокол: http://www.provadia.bg/vid2/3161.pdf

видеозапис: http://www.provadia.bg/vid2/3160.pdf

От протокола на проведеното заседание се вижда, че единствено общинските съветници Анатоли Атанасов и инж.Филчо Филев са представили аргументи, че Решение 16 – 257 от 29.12.2020г. и Решение 16 – 258 от 29.12.2020г. приети от ОбС Провадия са незаконосъобразни и неморални и са изцяло насочени срещу интересите на гражданите и бизнеса в община Провадия.

Съгласно ЗМДТ, Решение 16 – 257 от 29.12.2020г. и Решение 16 – 258 от 29.12.2020г. са взаимосвързани, от първото решение зависи съдържанието на второто решение. С решение 16 – 257 от 29.12.2020г. е приета  План сметка за дейност „Чистота“ за 2021 година, а с решение 16 – 258 от 29.12.2020г. се определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2021 г.

В определения размер на такса битови отпадъци /ТБО/ виждаме, че в раздел I за гр.Провадия; раздел II за с.Блъсково и раздел III за селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница, Манастир, Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен, Градинарово, Неново, Овчага, Равна, Кривня, Черноок, Славейково, Снежина, Златина, Венчан и Черковна   с точки 1.2; 2.2 и 3.2 във всеки от посочените раздели на решение 16 – 258,  ще се събират от данъчно задължените лица средства за „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци“.

В същото време в приетата с решение 16 – 257  План сметка за дейност „Чистота“ за 2021г. няма предвидени разходи за „ Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци“.

Действащите разпоредби на Закона за местните данъци и такси /МДТ/, категорично забраняват от данъчно задължените лица да се събират средства за услуги, които не се извършват.

Пояснение: През 2019 г. екипът на инж.Филчо Филев подготви проект и за  Община Провадия бе одобрено финансиране от ПУДООС в размер над 1 200 000 лева за рекултивация на общинското сметище в местност „Ерека“, техническият проект беше изготвен, одобрен и беше обявена обществената поръчка за възлагане на строителството. За горепосочената дейност Община Провадия разполага и с обезпечения по чл.60 от ЗУО в размер около 150 000 лева намиращи се в сметка на РИОСВ – Варна.

Така, че след 2019 г. няма основание да се събират средства за „ Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци“.

Съвсем естествено възникват въпросите:

  1. На какво основание и защо Община Провадия планира да събере от жителите си средства в размер, общо над 500 000 лева за Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци“ без да има намерение да предостави услуга?
  • След, като е планирано услугата Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци“ да не се предоставя, за какво ще се използват събраните средства?

Събраните до този момент средства за обезпечения по чл.60 от ЗУО намиращи се по сметките на общината с цел за рекултивация на общинското сметище в местност „Ерека“ следва да се използват на общо основание за дейност „Чистота“ след решение на ОбС, защото вече не са дължими, тъй като за рекултивацията има осигурено външно финансиране.

Уважаеми читатели, очаквайте следващата публикация, в която ще ви запознаем какъв удар ще нанесат върху бизнеса приетите от Общинския съвет решения.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here