Home Местна власт УДАР ПОД ПОЯСА ЗА БИЗНЕСА В ПРОВАДИЯ

УДАР ПОД ПОЯСА ЗА БИЗНЕСА В ПРОВАДИЯ

960
0

За първи път от 15 години насам, в много тежка икономическа обстановка, кметът на община Провадия нанася много тежък удар на бизнеса, чрез размера на таксата за битови отпадъци. Досега бизнесът можеше да плати такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци предавани за обезвреждане, но от 01.01.2021г. тази възможност му е отнета.

Както вече ви уведомихме, кметът Жоро Илчев предлага незаконосъобразно събиране на средства, чрез таксата за битови отпадъци за 2021 година, което е прието от  мнозинството  общински съветници с 13 гласа „ЗА“. При това, качеството на услугата не се променя – остават същият брой контейнери и честота на сметосъбирането.

От протокола на проведеното заседание се вижда, че общинските съветници Анатоли Атанасов и инж.Филчо Филев са представили аргументи, че Решение 16 – 257 от 29.12.2020г. и Решение 16 – 258 от 29.12.2020г. приети от ОбС Провадия са незаконосъобразни и неморални и са изцяло насочени срещу интересите на гражданите и бизнеса в община Провадия.

За по голяма яснота ще цитираме част от изказванията на посочените съветници.

Изказване на Анатоли Атанасов: Уважаеми общински съветници, Уважаеми съграждани, материалът, който разглеждаме е с проект за две решения, които са изключително важни за жителите и бизнеса в нашата община.

Посоченото определя необходимостта да бъде отделено необходимото време за внимателния и задълбочен анализ на всеки от проектите, с оглед отговорното приемане на решение, което освен законосъобразно, да бъде и целесъобразно, съответстващо на интересите на всички нас – жителите на Община Провадия.

План сметка

Какво виждаме в предложения ни за обсъждане документ?

В приходната част: Кметът предвижда да обложи бизнеса в нашата община с 925 695 лв.

Възникват три въпроса:

Законно ли е това?

Необходимо ли е това?

Възможно ли е да се съберат тези средства?

Ще отговоря последователно на трите въпроса:

Отговора на първия въпрос е: този облог на бизнеса е незаконосъобразен и нецелесъобразен

Съгласно чл.8 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

Разходите за обезвреждане на битовите отпадъци на бизнеса в общината могат да бъдат определени на база разположената съдова база и честотата на вдигане.

Според информацията, с която разполагаме, разходите за бизнеса са не повече от 15% от общите разходи за 2020г.Да допуснем, че догодина икономиката в общината ще тръгне нагоре и заетите лица ще се увеличат( хората генерират битови отпадьци, машините не) и да приемем, че разходите ще бъдат 20% от общите.

Общите предвидени разходи за 2021г. са  1 464 010 лева или разходите за бизнеса ще бъдат най много 292 802 лева, да ги закръглим на 300 000 лева.

Това определя извода, че облагането на фирмите по предложения начин – с допълнителни 625 695 лева е напълно незаконносъобразно.

Отговорът на втория въпрос е:

Това не е необходимо, т.е. предложеното решение е нецелесъобразно, тъй като общината разполага с резерв (преходен остатък) в размер на 650 000 лева.

Отговорът на третият въпрос е :

Тези средства не могат да се съберат и това е видно от предходната докладна записка за актуализацията на бюджета, за 11 месеца т.е. до 30.11.2020г. са събрани само 895 000 лева такса битови отпадъци и в тези средства влизат  получените такси от бизнеса, физическите лица и наказателните лихви.

Така, че този който е планирал да събере близо милион лева от бизнеса за такса смет при тази блокирала икономика и постоянно растяща безработица е меко казано некомпетентен, а колко е загрижен и отговорен към жителите на общината, стоящи зад обобщението „бизнес“ оставам да прецените сами, тъй като изисква освен познания,  съвест и отговорност.

Снимка:Интернет

За сведение на нашите съграждани, включително представляващи бизнеса ще кажа, че през:

2018г. планирания облог на бизнеса с такса битови отпадъци беше в размер на 500 143 лева.

2019г. планирания облог на бизнеса с такса битови отпадъци беше в размер на 570 193 лева.

Няма законова и икономическа логика налагаща почти удвояването на планирания облог за бизнеса и завишаването му до 925 695 лева.

И през цитираните 2018 и 2019 години бизнеса поемаше основната тежест, но това ставаше съзнателно от тяхна страна.

За разлика от държавата, която чрез изменение на закона за местните такси е предвидила, че Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Кметът на Провадия иска да натовари допълнително или по-скоро да „умори“ Бизнеса.“

А ето и част от изказването на инж. Филчо Филев: „…Накрая искам да обърна внимание на най- сериозното нарушение в предложения проект за решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г , а именно точка четвърто римско, касаеща основно бизнеса в нашата община.

С този текст се прави опит брутално да се ограничат законните права на бизнеса в нашата община да декларира реалното количеството битов отпадък предаван за обезвреждане.

Не само това, ами имаме опит и за изнудване и административен рекет над бизнеса, изразяващ се в следното или ще платиш 3 326,40 лв. или отиваш на данъчна/отчетна стойност на активите при определяне на таксата за битови отпадъци.

Ще ви дам пример: имаме фирма в която работят 20 човека, тя се помещава в имот с отчетна стойност 2 000 000 лв. тази фирма реално ще генерира 5 кг. (20 човека по 0,234 кг. 4,68 кг.) битов отпадък от работещите на ден.

Тя трябва да плати 151,20 лв. на година за хората, които работят в нея. Да допуснем, че предава за обезвреждане, а не на оползотворяваща компания още 20 кг. приравнен на битов отпадък, а именно хартия, пластмаса и стъкло. За тези 20 кг. трябва да плати още 604,80 лв. или дължимата ТБО за  2021г. ще е 756,00 лв.

Само, че кметът казва или плащаш 3326,40 лв. или 20 000 лв. на горепосочената фирма.

Снимка:Интернет

Как му казвате на това? За мен си е чист административен рекет!

Пояснение: Хартията, пластмасата, стъклото и метала, обаче са отпадъци, предмет на разделно събиране и оползотворяване, чрез жълтите и зелени контейнери, този процес се администрира и управлява от държавата, чрез МОСВ. За разделно събиране на отпадъците хората плащат на държавата и тя възлага и контролира услугата.

Преди да ви дам друг пример ще ви кажа, тази сума от 3326,40 лв. за контейнер е от 2018 г, а може би и от по- рано. Тя включва ежедневно вдигане на контейнера, аз съм я предлагал цената на база подробна калкулация.

Пример: Какво ще декларира данъчно задълженото лице, ако контейнерът се вдига веднъж на два дни или три пъти месечно и т.н. според планираното от общината.

Според предложения текст трябва да плати услуга, която не ползва.С една дума го изнудвате.

Накрая нека да обобщя :

За първи път от 15 години насам, на бизнеса се отнема възможността да прецени дали да подпомогне общността или не. Ако реши да подпомогне, да може да прецени в какъв размер.

Почти всички фирми декларират по-голямо количество отпадъци от реално генерираните от тях и ще ви обясня защо:

Определянето на такса битови отпадъци според количеството отпадъци, започна да се прави още в годините след масовата приватизация. Това се наложи поради факта, че в почти всички от приватизираните предприятия се извършиха големи съкращения, а някои от тях, затвориха врати.

Няма как завод, който не работи и има имоти на стойност милиони лева да плаща такса битови отпадъци. Пример завод със сгради на стойност 10 000 000 лева, но неработещ да плати 85 000 лева ТБО за 2004 г. при размер на ТБО 8,5 на хиляда.

След, като предложих и ОбС Провадия въведе възможността, данъчно задължените лица да декларират количество битови отпадъци на база стандартен съд, събираемостта скочи и ежегодно се формираше излишък за дейност „чистота“- в края на 2006 г. той беше 108 112 лв. и достигна до 1 481 472,94 лева в края на 2018г.

Логично е задължено лице, имащо земи и сгради на стойност 10 милиона лева, но декларирало ½ част от контейнер и очакващо да плати 1600 лв. ТБО да не рискува, като декларира неверни данни и размера на ТБО, да бъде наказателно увеличен на 100 000 лева, при размер на таксата 10 на хиляда.

Наблюденията ми са, че задължените лица се застраховаха, като декларираха по-големи количества битови отпадъци от реално генерираните от тях, като по този начин подпомагаха населението.

Неслучайно вносителят не сочи мотиви, за премахване на възможността да се декларира реалното количество отпадък. Логични и обосновани доводи за това няма. Жителите на общината, хората, развиващи бизнес не са врагове, измамници и пр., те са част от Община Провадия, най-съществената част, тази, която ни се е доверила да приемаме решения и тази, в чийто интерес тези решения трябва да се приемат, тази част, без която община няма.

Това трябва да е в основата на решението ни как да гласуваме.

Надявам се да сте разбрали, какви възможности имаше  досега за определяне  размера на таксата за битови отпадъци и какво ни се предлага сега и как това предложение не кореспондира, нито с интересите на хората, нито със смисъла и целта на закона.

Тази безогледност в отношението към хората се проявява и във връзка с разрешаване на въпроса с вече подадените декларации за количество отпадък. Допуска се противозаконно ограничаване на правата на хората, подали такива декларации, въз основа на предложеното решение. Сега те ще са принудени да платят неползвана от тях услуга, въпреки, че не са били информирани за това при подаване на декларациите. Никой не ги е предупредил , че предстои промяна.

Очевидно вносителят не смята, че те са важни.

А това е огромна грешка, която ние при приемане на настоящите решения не бива да допускаме……..“

И така уважаеми съграждани изводът е един! С предложените и вече приети решения, кметът Жоро Илчев, подкрепен от мнозинството от общинските съветници без никакви основателни причини и без никаква икономическа обосновка, посегна върху бизнеса в разгара на световна криза, което пък е директен удар срещу доходите на хиляди семейства в община Провадия.

„На фокус Провадия” припомня всичко това,защото отново е време за ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ!

Previous articleПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ПЕРИОДА 7 СЕПТЕМВРИ – 3 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
Next articleОТЧЕТ С КАКВО Е ПОДОБРИЛ ЖИВОТА НА ХОРАТА В ОБЩИНАТА КМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ ИСКАТ ОТ ГЕРБ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here