Home Местна власт АДВОКАТИ ВЪЗРАЗЯВАТ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8...

АДВОКАТИ ВЪЗРАЗЯВАТ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

779
0

На пощата на сайта „На фокус Провадия“ се получиха твърде интригуващи документи, изпратени до кмета на община Провадия, както и до общинските съветници, а именно – възражение срещу проекта на План – сметката за приходите и разходите за дейност Чистота и определяне размера на такса Битови отпадъци  за 2022 г на територията на Община Провадия и възражение относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Провадия.

Автори на възраженията са адв. Галина Георгиева и адв. Гергана Николова – познати на провадийци като екип висококвалифицирани юристи с дълъг професионален опит и сериозни познания в правната наука, в т.ч. и като юристи на общински съвет – Провадия. Публикуваме текстовете с тяхно съгласие, без редакторска намеса.

Уважаеми г-н кмет,

Уважаеми общински съветници,

Във връзка с предоставената ни от разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове възможност представяме настоящото възражение по предложения проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Провадия.

На първо място възразяваме срещу практиката на общинското ръководство да нарушава не само правото на жителите на общината да участваме при приемането и изменението на наредбите, които пряко засягат нашите интереси, но и закона – Закона за нормативните актове. До настоящия момент, въпреки вече публикуваното предложение за изменение на Наредба № 8, вкл. и доклада на кмета на Община Провадия,  не е посочена, обявена, разгласена нито една форма на участие на гражданите  – физически и юридически лица, в процеса по изработване на този проект, както изисква текстът на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Публикуването на проекта на интернет страницата на общината е само едно от изискванията и то е последващо изработването на самия проект. Пренебрегването на това законово изискване и най – вече правата на жителите на общината е поредно дори спрямо посочената наредба. Тя беше променена по същия начин, без да се даде възможност на физическите и юридическите лица да участват при изработването на проекта й през 2020 г, когато с Решение № 8-135 /29.04.2020 г Общински съвет Провадия, променяйки наредбата, съществено повиши цената на голяма част от предлаганите услуги и въведе нови цени, разделяйки целенасочено една услуга на няколко части.

На следващо място възразяваме срещу това жителите на Община Провадия да бъдем ограничени във възможността да изразим дори становище по изготвения вече проект, тъй като вносителят на докладната ни лишава от информация относно причините, които налагат изменението, целите, които се поставят, обосновка на предложението, конкретни финансови параметри и  пр. изходни данни. В публикувания доклад такава информация липсва, като всъщност липсва каквато и да е информация освен преписаното съдържание на чл. 28 от Закона за нормативните актове. Формалното изпълнение на закона е и формално изпълнение на ангажиментите към жителите на общината, а това категорично и недвусмислено означава неизпълнение на задълженията на административния орган – кмет на община, срещу което възразяваме. Предложеният доклад е толкова лишен от конкретика, че освен за предходния от 2020 г проект за изменение на Наредба № 8, би могъл да се използва за доклад по изменението на почти всяка наредба на общината.

На трето място възразяваме срещу поредното неоснователно утежняване положението на жителите на Община Провадия, извършено в условията на криза – финансова и социална, предизвикана от пандемичната обстановка в страната. В посочената ситуация вместо помощ, подкрепа, облекчения жителите получаваме увеличаване на административната и финансова тежест, при това необосновано, с което се влошава жизнения стандарт на гражданите

С промяната на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 8 се създават две нови такси  за дейността по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансирането от държавата и такси за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие. Какво е съдържанието на тези такси, кое ги налага, какъв е размерът им, какво ще включват, какви са измеренията им за Община Провадия и пр. не е посочено в доклада и не става ясно от проекта. Буквалното преписване на закона не съставлява, нито доклад, нито мотив.

Със създаването на нова ал. 2 към чл. 12 в проекта за Наредба № 8 е предвидено, че сроковете за извършване на административните услуги ще се определят и утвърждават от кмета на общината. Дефиницията на административна услуга се съдържа в специален, по – висок по ранг от закон нормативен акт – Административнопроцесуален кодекс (АПК). Именно в чл. 57, ал. 1-4 от посочения нормативен акт е определено точното съдържание на индивидуалния административен акт, каквито по правната си същност са административните услуги. Например, според чл. 57, ал. 3 от АПК индивидуален административен акт е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ, каквито са скиците на недвижими имоти, удостоверението за местонахождение, удостоверението, че за конкретен имот има или няма съставена АОС и пр. Щом нормативен акт с най–висок ранг е предвидил изрично, подробно и ясно сроковете за издаване на индивидуални административни актове, които включват и административните услуги, извършвани от общината, какво и защо Общински съвет Провадия ще възложи на кмета да определя и потвърждава. Промяната, от която се нуждае Наредба № 8 на Общински съвет Провадия в тази насока е друга, а именно съобразяване на коментираните по-горе срокове с предвидените от АПК, тъй като в наредбата липсва указание за незабавно произнасяне по искания за извършване на административни услуги, каквото е предвидено например в чл. 57, ал. 4 от АПК.

В т. 11 от проекта е предвидена промяна на чл. 17, ал. 3, сочеща, че когато имотът няма да се ползва през цялата година задължените лица могат да подадат декларация  до края на предходната година и да заплатят таксата по чл. 13, т. 2, т. 3 и т.н. Според лаконично – декларативния доклад към проекта целта на същия е синхронизирането на местното с националното законодателство, а според предлаганият проект е предвидено общинска администрация да събира такса за неизвършвана, респ. неползвана услуга, в нарушение на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за местните данъци и такси. С посочените текстове е предвидено правото на лицата да бъдат освободени от заплащане на такса за съответната услуга, когато не ползват тази услуга през годината или през определена част от нея, а на общинския съвет е делегирано само правомощието да определи реда, по който да бъде упражнено това право на освобождаване. Ето защо, предвиждайки, че жителите на общината, могат да се освободят от такса Битови отпадъци, само ако не ползват имота през цялата година, съставлява нарушение на националното законодателство и на правата ни. Необходимо е да се предвиди освобождаване от тази такса и за определен период от време, през което имотът няма да се ползва, респ. услугата няма да бъде предоставяна, като предпоставка за плащане на такса, както и възможност такава декларация да се депозира не само до края на предходната година, а и в други срокове, при възникване на съответното обстоятелство, /каквато възможност е предвидил Общински съвет Варна например/.

Едновременно с това при депозиране на декларация, че имотът няма да се използва, е предвидено неговият собственик да е обвързан със заплащането на такса по чл. 13, т. 2, т. 3. Според предлаганите с настоящия проект изменения тези такси включват: т. 2 третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации; т. 3 поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования. В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 71, ал. 1, т. 2  е посочено, че не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ – събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице в общината по местонахождението на имота. Въпреки този законов текст общинското ръководство задължава лицата, подали декларация, че имотът няма да се ползва, да заплащат и такса за дейността по третиране на битовите отпадъци – по чл. 13, т. 2 от Наредба № 8 (проект), макар, че законът ги е освободил от тази такса.

В същата точка 11 от проекта за Наредба № 8, в чл. 17, ал. 7 е въведено ограничение за деклариране на количество отпадък, въпреки, че е указана изрично възможността ТБО да бъде определена на база „декларирани обстоятелства“. Видно е вътрешното противоречие в предлагания текст – от една страна базата е декларирано обстоятелство, а от друга е наложено ограничение при това деклариране – минимум един стандартен съд – контейнер тип „бобър“, което изключва идентичност между волята на декларатора и посоченото в декларацията. Т.е. общинската управа е установила механизъм за определяне на справедливост при заплащане на дължимата ТБО, който осигурява спазване изискването на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ таксата да се определя при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците, но не желае да го приложи. Видно е противоречието на предложения текст с изискването ТБО да се определя на база количество генериран отпадък ( чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ), без да се посочва ограничение при декларирането му и само при обективна невъзможност да се определи по този начин законодателят възлага на Общинския съвет да посочи друга основа за изчисляване на таксата.

Определянето на минимален размер на таксата при деклариране на количество – 3326.40 лева, съставляваща стойността на един стандартен съд тип Бобър, на практика изключва определяне на таксата според количеството, защото то по същество може да бъде много по – малко, т.е макар да съществува механизъм, административният орган го лишава от смисъла, целен от законодателя, като не допуска съобразяване на размера на дължимата такса с реално генерираното количеството отпадък, чрез възможността задължените субекти да декларират каква част от превидените съдове за отпадъци ще използват. Това грубо ограничаване на правото на адресатите на услугата да заплащат само това, което получават, освен, че нарушава закона, е и крайно несправедливо за голяма част от жителите на Община Провадия, тъй като натоварва едни от тях с по – висока такса, за сметка на други и не на последно място, сочи отношението на управляващите към нас, техните избиратели. Единственият аргумент, изводим от доклада на кмета в тази насока, е невъзможността  да се реализира контрол. Сам по себе си аргументът е несъстоятелен, тъй като невъзможността на местната власт да се справи със задълженията си не може да се вменява в тежест на населението на общината. Не е аргумент и че ще се направят допълнителни разходи за назначаване на контролиращи лица, тъй като в структурата на общинска администрация са предвидени длъжности по контрол. От друга страна на тази база – лично деклариране е изградена системата за определяне на данъка върху недвижимите имоти, т.е. налице е установен в практиката механизъм. Всъщност такъв е изграден и действащ и спрямо ТБО и до 2020 г, като ефективността му е видна най – малко от обстоятелството, че не е констатиран недостиг на средствата осигуряване на дейност „Чистота“ през този период.

С уважение,

П./П

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here