Home Местна власт ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРОЕКТА НА ПЛАН – СМЕТКАТА ЗА ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА И РАЗМЕРА...

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРОЕКТА НА ПЛАН – СМЕТКАТА ЗА ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 Г НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

357
0

На пощата на сайта „На фокус Провадия“ се получиха твърде интригуващи документи, изпратени до кмета на община Провадия, както и до общинските съветници, а именно – възражение срещу проекта на План – сметката за приходите и разходите за дейност Чистота и определяне размера на такса Битови отпадъци  за 2022 г на територията на Община Провадия и възражение относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Провадия.

Автори на възраженията са адв. Галина Георгиева и адв. Гергана Николова – познати на провадийци като екип висококвалифицирани юристи с дълъг професионален опит и сериозни познания в правната наука, в т.ч. и като юристи на общински съвет – Провадия. Публикуваме текстовете с тяхно съгласие, без редакторска намеса.

Уважаеми г-н кмет,

Уважаеми общински съветници,

Публикуваният на страницата на Община Провадия доклад на кмета на Община Провадия по проект на План – сметка за приходите и разходите за дейност Чистота и определяне размера на такса Битови отпадъци  за 2022 г не позволява на нас, жителите на общината, да се запознаем с основните съображения на вносителя, както относно необходимостта от промяна в план – сметката от предходната година, съответно размера на такса Битови отпадъци, така и относно конкретното предложение. Причина за това е формалното съставяне на доклада, толкова неглижирано, че изложените в него общи и лишени от конкретно съдържание изявления са буквално преписани от доклада от миналата година.

По тази причина не може да се установи как точно, с какъв механизъм, с кое решение, с коя цифра, ще се постигне поставената цел – справедливо определяне размера на таксата Битови отпадъци, след като нищо освен размера на таксата не се променя от предходната година. От доклада, а и от съдържанието на проектаq не e видно да са полагани усилия за търсенето на база, различна от данъчната оценка за определяне на таксата за битови отпадъци. Да, на национално равнище методика не е създадена, но това не е пречка да бъде търсена такава на общинско ниво, каквато възможност ЗМДТ допуска, а жителите на Община Провадия изискваме от лицата, които сме избрали да ни представляват, защитавайки интересите ни, т.е. да осигурят най – доброто за общността, а не да абдикират от задълженията си, „скривайки се“ зад удобното извинение „Държавата е виновна“. Определянето на размера на таксата за битови отпадъци е възложена на местната власт.

В този смисъл възражението ни е, че така изготвеният и предложен проект в неговата конкретика не постига нито една общественополезна цел – както тази, изписана в доклада, така и тази, която е посочена в ЗМДТ, а още по – малко защитава интересите ни на жители на Община Провадия. Разликата между данък и такса е тази, че при данъчните задължения се заплащат суми, без задължените лица да получават конкретна индивидуално определена услуга, но при таксите, ние трябва да платим толкова, колкото получаваме.

Предвид това възразяваме, че жителите на град Провадия трябва да заплащат два пъти по – висока такса в сравнение с предходната година за жилищни имоти – 7.28 на хиляда върху данъчната оценка за 2022 г в сравнение с тази за 2021 г – 3.64 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Не е посочен нито един довод в тази насока, още повече, че таксата за нито едно друго населено място не се повишава, т.е. изводът е, че само спрямо жителите на град Провадия някакви компоненти, влияещи върху размера на таксата, са променени или в града услугата ще е по – качествена, или подходът е дискриминационен. Всъщност не може да се установи от предложения проект и какви точно компоненти се съобразяват при определяне на промила за населените места, какво точно се калкулира при определяне на общия размер на отделните услуги. Посочени са общоизвестните видове разходи – транспорт, депониране, почистване и пр., но не и конкретни цифри. Посочено е, че част от цената на таксата се формира от разходи, необходими за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/ или обезвреждане на битови отпадъци. Едновременно с това в разходната част подобна дейност не е предвидена. Напротив, посочено е, че с такса Битови отпадъци за 2022 г ще заплащаме дължими обезпечения по чл. 60 от ЗУО за периода 2012 – 2017 г, пет години след посочения краен срок, което буди недоумение.

На следващо място възразяваме срещу бездействието на общинската управа да ревизира наложената с предходното си решение тежест върху собствениците на нежилищни имоти, чиято такса Битови отпадъци през 2021 г НАРАСНА В ПЪТИ и това понастоящем е преписано в новия проект. Безспорно е, че нежилищните имоти са в размери много по – големи от жилищните, респ. с по – висока данъчна или отчетна стойност, но това не е равнозначно на генериране на по – голямо количество битови отпадъци, за които всъщност се дължи таксата. В един склад, например, работят общо двама човека, но собственикът му трябва да заплати такса Битови отпадъци многократно по – висока от тази на семейство от четири човека, обитаващо апартамент, като през 2021г такива обекти са с начислена ТБО минимум 3000 лева. Лишаването на физическите и юридическите лица от възможността да декларират генерираното от тях количество битови отпадъци, въз основа на което да се заплаща таксата, нарушава принципа битовите отпадъци да се заплащат от прекия причинител. Това води до разместване на данъчната тежест, като посочената несправедливост не се преодолява с предвиждане на различна цена на контейнер тип „бобър „ за различните населени места. Това става ясно от следния пример – за празно дворно място в гр. Провадия с площ около 4000 кв.м с един работник следва да се заплати такса на количество битов отпадък в размер на 3326.40 лева, колкото е стойността на контейнер тип Бобър, а за комплекс със спални помещения и/или ресторант, намиращ се в населено място извън града, през който годишно минават около минимум 1000 гости и работещите са минимум 10 човека, следва да се заплати такса на количество битов отпадък в размер на 370 лева / за селата Бързица, Венчан, Добрина, Златина, Китен, Манастир, Кривня, Неново, Овчага, Петровдол, Равна, Староселец, Славейково, Снежина, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна, Черноок/  или 522 лева /за селата Блъсково, Бозвелийско, Житница и Градинарово/.

Възразяваме също, че общинска администрация е внесла за обсъждане и приемане  на проект без анализ на относимите към решението обстоятелства, или поне не ни запознава с резултатите му, ако има такъв. Не става ясно защо при наличието на преходен остатък от 2021 година в размер на 431 000 лева към момента се допуска увеличаване на таксата за жителите на град Провадия и не се обсъжда облекчаване на таксата за нежилищните имоти.

Липсва анализ относно ефективността на почистването на територията на Община Провадия, което се заплаща с тази такса, за да се прецени нуждата от повече или по – малко вдигания на съдовете за събиране на отпадъци, както и за адекватността на определените съдове. Не е осъществен контрол във връзка с това дали определените съдове се пълнят в техния допустим максимум, за да се прецени периодичността на вдиганията, за които заплащаме, т.е. дали се вдигат полупразни контейнери на определени места, а на други те „преливат“ трайно и пр. каквито наблюдения има всеки от нас. Не на последно място няма анализ на предприетите мерки за недопускане създаването на нерегламентирани сметища, почистването на които е предвидено да заплащаме, като част от такса за Битови отпадъци, въпреки че вече сме дали пари за това, косвено чрез възнагражденията на общинска администрация. Няма всъщност дори индиция за извършен контрол по сметопочистването на общината, за което се събира таксата, за да могат да се направят изводи. Не става ясно, например, дезинфекциран ли е и кога поне един съд за отпадък, което сме задължени да заплащаме чрез включването му в таксата.

В проекта не е посочен и анализ относно това защо наличната общинска администрация не е в състояние да реализира периодичен и случаен контрол при въвеждането на друга основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Декларирането от страна на жителите на Община Провадия на количество генериран отпадък не съставлява практика, неприлагана до този момент. Същият принцип е въведен и при определяне на дължимия данък за притежаване на недвижим имот чрез подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ. Жителите на общината не са противници и врагове на общинската управа, напротив, те са им работодатели. Щом законът е предвидил възможност да се декларират характеристики на недвижим имот, въз основа на които да се заплаща данък, както и имуществени декларации от лицата, заемащи висши държавни длъжности, включително кметовете на общини и общинските съветници, не е налице обоснована причина ръководството на Община Провадия да изключи тази възможност за генерирания битов отпадък. Проверката аналогично ще се осъществи, както проверката на Декларациите по чл. 14 от ЗМДТ и както съдържанието на всяка друга декларация, която се попълва под страх на наказателна отговорност.

Видно е нежеланието да се работи в интерес на жителите на Община Провадия при определяне на таксата Битови отпадъци, която ще са задължени да плащат. Видно е от отказа да се търси вариант, различен от използвания до момента, от увеличаването в пъти на таксата в сравнение с предходни години и то в условията на продължаваща две години пандемична обстановка, от събирането на такса за дейност, която не се извършва, от фактическото отнемане на жителите на възможността да посочат количеството отпадък, който генерират, чрез задължаването им да декларират цял съд и не на последно място от факта, че се предлага определяне на такса, без проверка, анализ и оценка на дейността, свързана с тази такса, без подробни калкулации.

Освен решенията от предходни години, какво вносителят на проекта е съобразил, преценил, проверил, за да създаде, съответно да предложи конкретните цени, съдове, вдигания и пр., не е ясно, нито от доклада на вносителя, нито от цялата докладна записка. Резонен е въпросът какво ще обсъждат общинските съветници и при липса на изходни данни и оценка как ще приемат решение в интерес на жителите на Община Провадия, който очевидно, предвид предложения проект, е категорично различен от този на общинската управа.

Предложението ни е размерът на такса-смет за община Провадия за 2022г да остане в рамките на този, приет за 2019г, включително да се предвиди възможност да се декларира от лицата част от съд.

С уважение,

п./п. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here