Home Местна власт ОТКРИТО ПИСМО ОТ ИНЖ. ФИЛЧО ФИЛЕВ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПЛАН – СМЕТКАТА...

ОТКРИТО ПИСМО ОТ ИНЖ. ФИЛЧО ФИЛЕВ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПЛАН – СМЕТКАТА ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 Г.

1454
0

Уважаеми читатели, на електронната поща на сайта „На фокус Провадия” се получи открито писмо от инж. Филчо Филев, относно проекта на План – сметката за приходите и разходите за дейност „Чистота” и определяне размера на таксата битови отпадъци  за 2022г. на територията на Община Провадия.

В писмото са изнесени интересни факти, мотиви и доказателства към тях, поради което публикуваме пълния текст без редакторска намеса.

Професионална визитка на инж. Филчо Филев:

Трудовата реализация на инж. Филев започва в Завод за химическо машиностроене (ЗХМ) – Провадия, като началник цех. Последователно става главен инженер, заместник-директор и директор на завода. Два мандата е зам.-кмет на Община Провадия (1999-2007). В периода от 2007-2010 г. едновременно е консултант „Стопански дейности“ в „МТМ“ ООД Варна и Управител на „Стийлпро“  ООД Провадия,  от 2010 до 2011 г. е изпълнителен директор на „Лейбър мениджмънт“ АД Варна. През мандат 2007 – 2011г. е общински съветник в Общински съвет – Провадия. От 2011г. до 2019г. е два мандата кмет на Община Провадия. От 2019 г. до 4 април т.г. е общински съветник в Общински съвет Провадия. Народен представител от „БСП за България“ в 45 – то и 46 – то Народно събрание.

До Общински съвет Провадия

Открито писмо

от

инж. Филчо Филев

жител на община Провадия

Относно: Докладна записка с вх.No 1360 от  17.12.2021 г, касаеща план-сметката за дейност „Чистота“ и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г.

Уважаеми съграждани,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми г-н председател,

С настоящото писмо се обръщам към вас с мотивирано изложение да отхвърлите предложения от кмета на община Провадия размер на ТБО и част от план – сметката за дейност „Чистота“.

Мотивите ми са следните:

Съгласно чл.67 ал.4 от ЗМДТ размерът на ТБО се определя на база количеството битови отпадъци, генерирани от задълженото лице.

Общинският съвет обаче може да приеме основа или основи, различни от посочената в ал.4, при условие, че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й.

В Докладна записка №1360/17.12.2021г. кметът на община Провадия твърди, че е невъзможно приемането на размера на ТБО на  база чл.67 ал.4 от ЗМДТ, защото по изброените от него причини не може да определи генерираното от задължените лица количество битов отпадък и да приложи изброените от закона възможни основи за определяне размера на такса битови отпадъци (ТБО).

Това твърдение на кмета на община Провадия е много далеч от истината, защото ако е вярно, то предложената от него план-сметка за дейност „Чистота“ е грешна.

В план-сметката за дейност „Чистота“ за 2022г. много детайлно до грам е определено количеството битов отпадък за всеки жител от всяко населено място на община Провадия, макар че сигурно ви е трудно да го видите.

Ще дам пример с гр. Провадия, с.Бозвелийско и с.Чайка  (населени места с различен характер).

Гр.Провадия:

в план сметката имаме записани следните уравнения

за транспорт

 • (х) тона по (у) км по 2,34 лв.  равно на 327 591,62 лева

за третиране на отпадъците

 • (х) тона по 88,04 лв. равно на 410 817,53 лв

Като решим второто уравнение получаваме планираното количество битов отпадък, което ще се генерира в гр. Провадия през 2022г.

И то е 4 666,259 тона.

Пояснения: разстоянието, което е използвано, е еднакво за всички населени места и е по договор.(вероятно е 30 км. от границата на община Провадия до екозавода)

Няма как да се третира едно количество, а да се транспортира друго количество отпадък.

Към 15.12.2021г. населението на гр. Провадия по постоянен адрес е 14 818 човека.

Или като разделим цялото количество битов отпадък на броя жители ще получим средното количество битов отпадък, генерирано от човек за година.

4666,259 т.  делено на 14 818 човека, получаваме 0,3149 т/човек на година.

От данните в план-сметката се вижда, че община Провадия планира, че всеки жител на град Провадия средно годишно ще генерира 314,9 кг. битов отпадък. Или средно 863 грама на ден.

Реално генерираното количество битов отпадък за работещите, учащите и т.н ще е с 1/3 по-малко в делничните дни (много лесно се пресмята) и следва да бъде намалено с битовите отпадъци от стопанската дейност. Количеството битови отпадъци генерирано от фирми, заводи, магазини, ресторанти, банки, училища, детски градини и т.н за гр.Провадия е не повече от 1/3 от общото количество отпадъци за града.

С.Бозвелийско:

в план-сметката имаме записани следните уравнения

за транспорт

 • (х) тона по (у) км по 2,34 лв  равно на 16 869,9 лева

за третиране на отпаддъците

 • (х) тона по 88,04 лв равно на 21 156,9 лв

Като решим второто уравнение, получаваме планираното количеството битов отпадък, което ще се генерира в с.Бозвелийско през 2022г.

И то е 240,31 тона.

Пояснения: разстоянието, което е използвано, е еднакво за всички населени места и е по договор.

Няма как да се третира едно количество, а да се транспортира друго количество отпадък.

Към 15.12.2021г. населението на с.Бозвелийско по постоянен адрес е 1 383 човека.

Или като разделим цялото количество битов отпадък на броя жители, ще получим средното количество битов отпадък, генерирано от човек за година.

240,31 т  делено на 1 383 човека, получаваме 0,17375 т/човек на година.

От данните в план-сметката се вижда, че община Провадия планира, че всеки жител на с.Бозвелийско средно годишно ще генерира 173,75 кг битов отпадък. Или средно 476 грама на ден.

Реално генерираното количество битов отпадък за работещите, учащите и т.н ще е с 1/3 по-малко в делничните дни (много лесно се пресмята).

С.Чайка:

в план-сметката имаме записани следните уравнения

за транспорт

 • (х) тона по (у) км по 2,34 лв.  равно на 2 520,88 лева

за третиране на отпадъците

 • (х) тона по 88,04 лв. равно на 3 161,83 лв.

Като решим второто уравнение, получаваме планираното количеството битов отпадък, което ще се генерира в с.Чайка през 2022г.

И то е 35,91 тона.

Пояснения: разстоянието, което е използвано, е еднакво за всички населени места и е по договор.

Няма как да се третира едно количество, а да се транспортира друго количество отпадък.

Към 15.12.2021г. населението на с.Чайка по настоящ адрес е 77 човека.

Или като разделим цялото количество битов отпадък на броя жители, ще получим средното количество битов отпадък генерирано от човек за година.

35,91 т  делено на 77 човека получаваме 0,4664 т/човек на година.

От данните в план-сметката се вижда, че община Провадия планира, че всеки жител на с.Чайка средно годишно ще генерира 466,4 кг битов отпадък. Или средно 1 278 грама на ден.!!!!!!!!!!

Реално генерираното количество битов отпадък за работещите, учащите и т.н ще е с 1/3 по-малко в делничните дни (много лесно се пресмята).

Пояснения : За с.Чайка съм взел, като база жителите по настоящ адрес, защото са повече.

По-нататък ще коментирам количеството битов отпадък планирано за селата в община Провадия.

От написаното по-горе се вижда, че община Провадия е напълно наясно с генерираното количество битов отпадък средно годишно на човек във всяко населено място.

Наясно е как може да се определи, какво количество битов отпадък човек генерира вкъщи, на работното си място, в училище и т.н.

Уважаеми общински съветници,

Математиката е точна наука и не подлежи на тълкуване и именно чрез нея става ясно, че на практика  количеството битов отпадък, генерирано от всеки жител на община Провадия, е ясно определено в план-сметката за дейност „Чистота“ за 2022г.

Вие сте длъжни да спазите ЗМДТ и да определите размера на ТБО на база чл.67 ал.4.

 1. За селата от община Провадия кметът предлага за основа при определяне на размера на ТБО, единица – „жилищен имот“.

Ще ви посоча няколко от многото възможни казуси върху, които да поразсъждавате:

В една двуетажна къща може да има два жилищни имота, но собственост на един човек, който сам обитава къщата и възниква въпроса защо той трябва да плати 132 лева?

Какво ще се случи ако имотът е новопостроен, но без разрешение за ползване (акт16), но пък се обитава от пет или шест човека?

Това предложение на кмета е в пълно противоречие с действащия ЗМДТ, защото в чл.67 ал.8 подробно са разписани допустимите основи.

 • Кметът предлага за селата ТБО в размер на 66 лева на „жилищен имот“.

Това предложение също е направено в разрез със ЗМДТ, защото съгласно чл. 67 ал.6 то следва да е придружено с анализ.

Няма как размерът на ТБО да е един и същ, когато жилищният имот се ползва постоянно от;

 • Един човек
 • Двама души
 • Пет човека и т.н

По логиката на кмета, самотна възрастна жена трябва да плати 66 лева за имота, който обитава и е нейна собственост, също колкото ще заплаща и петчленно семейство, обитаващо собствен имот (по 13,2 лв. на човек).

Генерираният отпадък от петчленното семейство ще е поне пет пъти повече от този на самотната жена.

Друг пример: Петчленно семейство, обитаващо собствен двустаен апартамент в кв.“Север“ Провадия ще плати 50 лева, а  самотната жена на село 66 лева.

В кой анализ е обяснено това?

Всъщност защо няма анализ?

 • Защо няма предвидени средства за третиране на строителни и зелени отпадъци от бита?

Пак ли ще се пълнят деретата?

 • В раздел IV има неправилно определени такси.

Уважаеми общински съветници,

Надявам се, че при подготовката на план-сметката за дейност „Чистота“ за 2022 г., кметът е ползвал обективни критерии и ще се радвам да разбера какви са тези критерии и данни.

Анализирайки план-сметката и съобразявайки я с данните, с които разполагам за периода 1999г – 2019г, имам основание да твърдя, че минимум 1 000 тона битови отпадъци, генерирани в гр.Провадия, са прехвърлени за плащане в частта за транспорт и третиране от селата.

За да разберете защо мисля така, ще ви цитирам какви средни количества битов отпадък на човек на година планира кметът за 2022г за всяко населено място.

гр. Провадия314,9 кг/на човек
с. Китен               505,0 кг/на човек
с. Чайка466,4 кг/на човек
с. Овчага431,8 кг/на човек
с. Староселец366,5 кг/на човек
с. Неново            360,5 кг/на човек
с. Черковна   353,0 кг/на човек
с.  Равна               353,0 кг/на човек
с. Добрина    343,0 кг/на човек
с. Тутраканци292,4 кг/на човек
с. Кривня      292,3 кг/на човек
с. Петров дол265,2 кг/на човек
с. Житница     251,3 кг/на човек
с. Бързица     241,1 кг/на човек
с. Храброво  230,0 кг/на човек
с. Черноок    213,5 кг/на човек
с. Венчан        200,5 кг/на човек
с. Златина     181,2 кг/на човек
с. Комарево  188,2 кг/на човек
с. Бозвелийско173,7 кг/на човек
с. Манастир 168,4 кг/на човек
с. Блъсково  165,1 кг/на човек
с. Славейково153,0 кг/на човек
с. Градинарово122,0 кг/на човек
с. Снежина   107,7 кг/на човек

При изчисленията съм ползвал по-голямото число за брой жители между постоянен и настоящ адрес с цел по – голяма достоверност. (приложение 1)

Помислете възможно ли е възрастен човек от с. Китен или пък от с.Чайка да има средна годишна норма на натрупване на битов отпадък от половин тон, много повече от средно годишната норма в гр.Провадия, където имаме стопанска и административна дейност.

Имам наблюдения за количеството битов отпадък на човек още от далечната 1999г., тогава организирано сметосъбиране и сметоизвозване имаше само в гр. Провадия и се извършваше от БКС.

На няколко етапа и селата бяха включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

При подготовката на процедурите по ЗОП до 2007г. сме готвили подробни анализи на база реално замерване на количеството битов отпадък в града и селата. Съотношението тогава беше 5 към 1 в полза на града. Някои от раздадените кофи в селата даже не се ползваха по предназначение.

От началото на 2018 г, когато започнахме да возим и третираме битовия отпадък в екозавода в с. Езерово, до края на 2019г. с определена периодичност теглехме извозвания битов отпадък с цел контрол на фактурите от „Технокар“ и екозавода.

Смятам, че единствено определената норма за с. Снежина е близко до реалността т.е съвсем леко завишена.

Ще се запитате защо му е на кмета рязко да завишава размера на ТБО за селата и да товари живеещите там хора с допълнителни разходи за транспорт и третиране на битови отпадъци, генерирани в града? Каква е причината?

Всеки отговор, извън обективната и оправдана необходимост да се осигури ефективно почистване на територията на Община Провадия е в противоречие с интересите на жителите на общината. От изложеното по-горе е видно, че предвиденото завишаване не намира опора, както в закона, така и в реалните потребности на общината.  Това поражда основателни съмнения, че мотивите са свързани с обстоятелства извън интересите на жителите. Чии лични, щом не са обществени, потребности и интереси удовлетворява, защитава, преследва кметът на Община Провадия, в качеството си на административен ръководител с предлагания проект за решение, свързани ли са със закононарушения, извършвани от началото на 2020 г. до момента и пр. е въпрос, който интересува всеки от жителите на общината и е необходимо да получи отговор.

Ще направя някои проверки и ще ви отговоря на заседанието на ОбС,  естествено, ако получа думата.

С уважение:

           инж. Филчо Филев

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here