Home Местни новини ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 7 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА С МАНДАТ 2023...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 7 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА С МАНДАТ 2023 г. – 2026 г.

360
0
Снимка: Интернет


Общински съвет Провадия открива процедура за определяне на 7 /седем/ съдебни заседатели от Община Провадия за Окръжен съд Варна с мандат 2023г. – 2026г.
Определя срок и място за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Варна чрез председателя на ОбС Провадия – 30 календарни дни считано от 28.04.2022г. до 27.05.2022г. включително в Административната сградата на Община Провадия, ул. „Дунав“ №39, стая 221, II етаж.
Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документ
-подробна автобиография, подписана от кандидата;
-нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
-медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
-данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
-мотивационно писмо;
-писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
-декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
-документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Най-малко 10 на сто от избраните и предложени съдебни заседатели за Окръжен съд – Варна следва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Снимка: Интернет


Всеки кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд – Варна, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
– е на възраст от 21 до 68 години;
– има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
– има завършено най-малко средно образование;
– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– не страда от психически заболявания.
2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
– е съдебен заседател в друг съд;
– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Утвърдените образци, са както следва:
-Заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съгласно Приложение №1;
-Декларация за съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ, съгласно Приложение №2;
-Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, съгласно Приложение №3.

Образците могат да се изтеглят от интернет страницата на община Провадия, раздел Общински съвет, подраздел съобщения на Общински съвет, в съобщението за откриване на процедурата за съдебни заседатели: https://www.provadia.bg/product_one.php?category_id=10

Списъкът на допуснатите до участие кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Провадия/раздел Общински съвет, подраздел съобщения на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт.

Previous articleВАС ОТНОВО ПОСЕЧЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОИЗВОЛ НА ЖОРО ИЛЧЕВ И ДИМО ДИМОВ
Next articleРАЗДОРЪТ МЕЖДУ ДИМО ДИМОВ И ЖОРО ИЛЧЕВ – СПЕКТАКЪЛ И/ИЛИ ДЕЛБА НА ВЛАСТ И ПАРИ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here