Home Местна власт ГЕРБ СЪВЕТНИЦИТЕ В ПРОВАДИЯ ГЛАСУВАТ ВТОРИ ПЪТ СРЕЩУ ХОРАТА или докъде може...

ГЕРБ СЪВЕТНИЦИТЕ В ПРОВАДИЯ ГЛАСУВАТ ВТОРИ ПЪТ СРЕЩУ ХОРАТА или докъде може да стигне безхаберието.

2012
0

2023 г. – година на мръсните села в Община Провадия

Чували ли са, че в България има закони, чели ли са Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците и т.н са въпроси, които зададени по отношение на председателя на Общински съвет Провадия и общинските съветници от ГЕРБ се оказаха риторични!

Ето хронологията на една безумна история.

В края на месец октомври 2022г., кметът на община Провадия обяви на населението за обсъждане, своя заповед № 3296/28.10.2022г., в която се задължава през 2023 година улугата „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“ да се предлага и в града и в селата.

В доклада си от 7 ноември 2022г., кметът представя на жителите на община Провадия за обсъждане, проект за план-сметка за дейност чистота за 2023г.

Като до заседанието на ОбС, както и на самото заседание, проектът за план-сметка за дейност чистота за 2023г. се изменя от администрацията няколко пъти и се стига до поредица от нарушения, довели до: Първо Община Провадия поема ангажимент пред своите жители със заповедта на кмета от 28.10.2022г, че ще почиства обществените територии в селата и второ с това, че предлагайки за гласуване последния вариант на план-сметката, изоставя обещанието си, нарушава действащото законодателство и създава предпоставки за болести и епидемии на своята територия.

Тук вече си задаваме въпроса, какъв капацитет имат общинските съветници от ГЕРБ, чии интереси защитават щом два пъти гласуват незаконосъобразна план-сметка за дейност чистота за 2023г.?

Първият път са предупредени, какво ще причинят на жителите на селата от общинския съветник Анатоли Атанасов.

Ето един от проблемите, за който ги предупреждава г-н Атанасов:

В чл.71 от ЗМДТ е записано за кои услуги не се събира такса битови отпадъци, когато не се предлагат.

Логиката на този текст сочи, че услугата „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“  трябва да се предлага и извършва винаги.

Същото се потвърждава и от текстовете на Закона за управление на отпадъците и от Наредба 25 на Община Провадия.

Това е така, защото на обществените места е възможно да се образуват  замърсявания (гниене, ферментация, червеи и т.н), които водят до болести, епидемии и да застрашават живота и здравето на хората.

Видно от протокола е, че съветниците от ГЕРБ не разбират, не могат или не искат да разберат обясненията и гласуват обществените територии в селата на Община Провадия да не се чистят.

Да поясним, съгласно нормите на действащото законодателство, териториите за обществено ползване трябва да се почистват целогодишно и това е неотменим ангажимент на Община Провадия, потвърден допълнително с обнародването на заповед № 3296 / 28.10.2022г.

Второ предупреждение:

Запознавайки се с двете взаимносвързани решения на ОбС Провадия за приемане на план-сметката за дейност „Чистота“ за 2023г. и определяне размера на такса битови отпадъци за същата година, Областният управител на Варненска област г-н Марио Смърков, светкавично ги връща за ново обсъждане с ясни и категорични мотиви.

И тук започва странното поведение на председателя на ОбС Провадия и съветниците от групата на ГЕРБ.

Мотивите на внесената от председателя на ОбС, докладна записка с вх. № 2014 / 17.01.2023 г. показват, че Димо Димов или тези, които го съветват, не правят разлика между следните две действия връщане за ново обсъждане“  и  обжалване“ на решение на общински съвет.

Областният управител може да върне за ново обсъждане всяко решение на ОбС, което е незаконосъобразно и/или тежко уврежда интересите на жителите на общината и/или ги лишава от някое тяхно законно право.

Гласуваната план-сметка, застрашава здравето на близо 10 000 човека, живеещи в 24 населени места на община Провадия, като ги лишава от правото, обществените територии, които ежедневно ползват да се почистват.

Е, така или иначе Димо Димов, в качеството си на „стоящ едно стъпало над кмета“,  както сам се нарича, а и на водач на групата на общински съветници от ПП ГЕРБ в ОбС Провадия, както и на общински съветник, осигури благоденствието на съгражданите си, живеещи по селата, като им гарантира непочистване на местата за обществено ползване през цялата 2023 г.

Защо? Защото е отдаден……, оказа се за съжаление, не на дълга си към избирателите, а на  собственото си изкривено мислене – да демонстрира, че е повече от кмета, поне едно стъпало.

Само, за информация да кажем, че над кмета е НАРОДЪТ, както и над общинския съвет, а неговият председател е само пръв между равни, с оглед оперативност при осъществяване на представителни и организационни функции.

„Кметът може да предложи всичко на ОбС, но ние вземаме решението. Така че той е направил някаква промяна в приложение едно. Аз с вашите мотиви, които вие изтъкнахте, съм го приложил към докладната записка, но ви предлагам да потвърдим старото решение“.

Да, според председателя на Общински съвет Провадия дори и да е допусната грешка, тя да е в ущърб на гражданите, тя да е установена от Областния управител и решението да е върнато за ново обсъждане, не бива да се поправя. Защо не може, пише във внесената от него докладна записка.

Въпросът, който в случая е важен, е не може ли или не да се обжалва решението, което ОбС Провадия е взел през м. декември 2022 г, а то полезно ли е за жителите на общината и ако не,  може ли да се поправи сега.

Това обаче не представлява интерес за председателя на ОбС Провадия, не го е изследвал, не го е обсъждал в мотивите към внесената от него на 17.01.2023 г докладна записка за преразглеждане на решението, касаещо приетата през месец 12.2022 г план – сметка за дейност чистота.

Индивидуален ли е актът, общ ли е, подлежи ли на обжалване пред съда, на връщане от областния управител и пр. са въпроси, които без да ги игнорираме, би трябвало да отстъпят пред интереса на хората.

Но, въпросът е на приоритети! Принципът „Не искам на мене да ми е добре,  а на Вуте да му е зле“, е доразвит в „На мен  ми е добре, ако на Вуте му е зле“ пък лошото за гражданите да не го мислим.

Дали е предизборен ход, за да компрометира кмета на общината, поради факта, че Ж. Илчев е изготвил върнатата план – сметка, дали е демонстрация на „сила“, дали е израз на незнание, в случая няма нужда да се коментира.

Важното е, че председателя на Общински съвет Провадия имаше реална възможност да поправи несправедливостта в решението, като внесе докладна записка предлагаща отмяна на вредното решение и друга такава съдържаща необходимите промени в план–сметката за дейност чистота на територията на Община Провадия за 2023 г., а именно като включи дейност по почистване на местата за обществено ползване за всички села на територията на общината при спазване на законовите норми за публичност.

Само за яснота следва да посочим, че кметът на общината е изпълнителната власт на местно ниво, а общинския съвет е законодателната, т.е. съветът не трябва да чака да му предложат, а да решава какво да се случи и да проверява как се изпълнява.

Според чл. 99 от АПК влязъл в сила административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред – от органа, който го е издал, когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му. Според чл. 62 и чл.63 ал.2 от ЗМДТ, чл.19 ал.3 т.3 от ЗУО и чл.5 ал.1 т.3 от Наредба 25 на Община Провадия,  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината е една от дейностите, които трябва да се реализират задължително.

Решението на общинските съветници от ГЕРБ доведе до следното:

Териториите за обществено ползване в селата няма да се чистят, населението ще страда, кметовете и кметските наместници ще бъдат сериозно наказвани за мръсотията от РИОСВ, Басейнова дирекция, БАБХ и другите контролни институции, а кметът на общината ще гледа безучастно, защото ще е с вързани ръце, заради липсата на възможност да помогне с бюджетни средства.

За сведение на гражданите, през 2022г. Община Провадия беше без приета план-сметка за дейност „Чистота“ и съгласно ЗМДТ, ЗУО и Наредба 25, кметът на общината персонално отговаряше за чистотата на обществените територии, сега обаче през одобрената за втори път план-сметка за 2023 г. вече е разтоварен от тази отговорност по отношение на селата. Да му мислят селските кметове и кметски наместници.

Това, което Димо Димов и общинските съветници от ГЕРБ не разбират, е че създават  абсурд, който води до следното: от една страна действащото законодателство и влязлата в сила след обнародването и за обсъждане заповед № 3296 / 28.10.2022г. задължават кмета на общината да почиства обществените територии в селата, а от друга страна с повторно приетата план-сметка за дейност „Чистота“ за 2023г. му забраняват, независимо,…… че Илчев се опита да поправи допуснатите от него грешки.

Т.е през 2023 г., ще имаме мръсни села с недоволни жители и 25 постоянни нарушители.

Без претенции за изчерпателност и законова обосновка едно е ясно – работа се върши с мисъл, желание, грижа и всеотдайност. Останалото са празни приказки.

Previous articleПРЕЦЕДЕНТ: НИТО ЕДНА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НЕ Е В ДЕЙСТВИЕ ЗА ЦЕЛИЯ МАНДАТ НА ЖОРО ИЛЧЕВ И ГЕРБ – ПРОВАДИЯ
Next articleЖОРО ИЛЧЕВ ОТНОВО РАЗДАДЕ УДАРНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИБЛИЖЕНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА “РАБОТА” В ИЗБОРНИЯ ДЕН 2 ОКТОМВРИ 2022г.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here