Home Местни новини НА 16 ЮНИ 2023 Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА...

НА 16 ЮНИ 2023 Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

365
0

Община Провадия обявява подбор на персонал за следните услуги и дейности:
Услуга 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи родители и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители“, включително и с деца на родители , които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“
Социален работник – 1 бр. със заетост по трудов договор на непълен работен ден – 4 часа, срок до 30.09.2023г.

Услуга 4 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учили“ (лятно училище)
Педагог – 1 бр. със заетост по трудов договор на непълен работен ден – 4 часа, за 2 (два) месеца в периода юли-август 2023г.

Медиатор – 1 бр. със заетост по трудов договор на непълен работен ден – 4 часа, за 2 (два) месеца в периода юли-август 2023г.

Кандидатите представят следните документи:

  1. Заявление за участие в подбора (по образец- Приложение А);
  2. Автобиография – европейски формат;
  3. Копие на диплома за завършено образование / квалификация;
  4. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
  5. Декларация от кандидата(по образец- Приложение Б);
  6. Копие от други документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др.), доказващи допълнителни компетентности и квалификации, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
    Документите от 1 до 5 имат задължителен характер и при липса на някой от тях, кандидатът се отстранява и не се оценява.
    Документите по образец могат да бъдат изтеглени от www.provadia.bg.

Документите на кандидатите се подават в деловодството на Община Провадия – Информационен център за обслужване на гражданите – в сградата на Община Провадия – гр. Провадия 9200, ул. „Дунав” № 39.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписан текстът: Процедура за подбор на персонал по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”
Три имена, адрес и телефон на кандидата; Услуга и Позиция, за която се кандидатства. Документите се подават на ръка, по пощата или по куриер, в деловодството на Община Провадия – Информационен център за обслужване на гражданите, всеки работен ден от 8.30 до
17.30 часа.
Краен срок за депозиране на документите – до 17.30 часа на 16.06.2023г.
Документи получени след този срок няма да бъдат разглеждани.
(За документи, получени по пощата, важи датата на получаване, а не пощенското клеймо!)

Previous articleОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ И НАГРАДИ ЗА МАЛКИТЕ ФУТБОЛИСТИ НА ФК „АТЛЕТИК ПРОВАДИЯ“
Next articleКМЕТОВЕ ОТ НАВОДНЕНИ ОБЩИНИ АЛАРМИРАТ ПРЕД „ТРУД NEWS”: АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМРАЗЯВА ПАРИТЕ ЗА БЕДСТВИЯ ВЪПРЕКИ ПОРОИТЕ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here